Αίτηση για ανέγερση ναού (πρακτικά), 06.02.1894 Θέμα ήταν η ανανέωση της υπ’ αριθμ. 167 (08.12.1891) απόφασης. Αφορούσε την αίτηση των κατοίκων περί ανέγερσης ιερού ναού «η Γέννηση του Χριστού». Το δημοτικό συμβούλιο έκρινε την αίτηση δίκαιη και την ανέγερση αναγκαία. Το έγγραφο όμως δεν έχει πάρει αριθμό και δεν έχει υπογραφεί.
Έγκριση αιτήματος ανέγερσης (πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, 18-3-1901). Το δημοτικό συμβούλιο θεωρεί δικαιότατη την αίτηση των κατοίκων Σημειώνει δε την ανάγκη της ανέγερσης.
Εκλογή επιτροπής για την ανεύρεση οικοπέδου (πρακτικά), 05.11.1900 Επιπλέον είναι αρμόδια για: να ζητήσει από τους αρμόδιους την άδεια της ανέγερσης τη σύνταξη μηχανικού σχεδιαγράμματος για «πάσα υπηρεσία συναφή προς την ανέγερση
18.03.1901, εκλογή επιτροπής εράνων (πρακτικά δημ. συμβ.) Αποτελούμενη από τους: Νικ.Ι.Πρίφτη (ταμία), Νικ.Παπαχαραλάμπους (γραμματέα), Ιω. Κ. Δάβαρη, Σπ. Μ.Γεωργάκη, Αθ. Κ. Δάβαρη, Αθ. Χατζησταμάτη, Σωτ. Χ. Γεώργα.
1.07.1901, 455, δήμαρχος. προς εκκλ. συμβούλιο. - έγκριση- πρόσκληση μηχανικού Κοινοποίηση της υπουργικής απόφασης (8336) απ’ το δήμαρχο στο εκκλησιαστικό συμβούλιο. Σύμφωνα μ’ αυτήν καλείται το εκκλησιαστικό συμβούλιο να προσκαλέσει μηχανικό για τη σύνταξη σχεδιαγράμματος και όλων των σχετικών εγγράφων. Στη συνέχεια πρέπει να το υποβάλλουν στο δήμο για τα περαιτέρω. Για την εξεύρεση οικοπέδου να συνεργαστούν με τη διορισμένη επιτροπή.
Απάντηση έγκρισης ανέγερσης από τον υπουργό, 1901
07.12.1904, αίτηση δημάρχου Περί διορισμού επιτροπής για την παραλαβή του αποπερατωθέντος έργου
01.10.1915, πρ.14, περί επισκευής της στέγης της Ζωοδόχου Πηγής. Κινδυνεύει όλο το κτίριο. Περί κατασκευής εκ νέου του μεγάλου θόλου - καταστράφηκε από τη βροχή και είναι ετοιμόρροπος Έγινε αρχιτεκτονική μελέτη από τον Τσίλλερ - προϋπολογισμός δαπάνης 6.662 (μαζί με την αμοιβή του αρχιτέκτονα). Οι οικονομικοί πόροι του ναού μπορούν να ανταποκριθούν - περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό (7000δρχ). Το εκκλησιαστικό συμβούλιο εκφράζει την ευχή να επιτραπεί η επισκευή του ναού βάσει της εν λόγω μελέτης, παρακαλεί το Νομάρχη για την έγκριση και τον επίσκοπο Αθηνών για την έκδοσή της (αρμόδιο το Υπουργείο Εκκλησιαστικών).
Σχέδια Τσίλερ για την επισκευή του τρούλου, 1915
Σχέδια Τσίλερ για την επισκευή του τρούλου, 1915
Σχέδια Τσίλερ για την επισκευή του τρούλου, 1915
Σχέδια Τσίλερ για την επισκευή του τρούλου, 1915
Σχέδια Τσίλερ για την επισκευή του τρούλου, 1915
02.03.1938, πρ.30, Περί λήψης απόφασης για την επέκταση του ναού και ορισμού επιτροπής εράνων.
02.03.1938, πρ.30, Περί λήψης απόφασης για την επέκταση του ναού και ορισμού επιτροπής εράνων.
06.04.1940, πρ.1, αγιογράφηση γύρωθεν της πλατυτέρας. Αίτηση του Κωστ.Αθαν.Δάβαρη να ενεργήσει την αγιογράφηση γύρω από την πλατυτέρα με δικές του δαπάνες. Σπάνια ευκαιρία να αγιογραφηθεί το νέο τμήμα του ναού που είναι παντελώς κενό. Θα ανατεθεί στον Κόντογλου.
04.06.1947, πρ.43, προέγκριση των τελεσθέντων αγιογραφιών (υποβολή). Το 1939, μετά την επέκταση του ναού, αγιογραφήθηκε η πλατυτέρα από τον Κόντογλου (δαπάνη Ιω.Ν.Πρίφτη). Επειδή η αγιογράφηση έπρεπε να συνεχιστεί, ανατέθηκε το 1946 στον ίδιο αγιογράφο για να υπάρχει ομοιομορφία. Αγιογραφήθηκαν: το 1ο, 2ο, και 3ο τμήμα του ναού (αντί 19.045.000 δρχ.- τα πλήρωσαν οι ενορίτες) Τα έργα έγιναν χωρίς να ζητηθεί έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο.
13.8.1950, πρ.67, πίστωση για την αγιογράφηση- διακοπή εργασιών. Εγκρίνει πίστωση 30.000.000δρχ για την αγιογράφηση των δύο θόλων, δηλ. 6 σταυροθολίων (ένθεν και ένθεν εισερχόμενοι εν τω ναώ) μετά 4 εικόνων αγίων σε κάθε σταυροθόλιο ->σύνολο 24 εικόνες. Δεν εγκρίνει τη συνέχιση της αγιογράφησης γιατί δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά του ναού.
12.08.1951, πρ.76, συνέχιση των αγιογραφιών. Το συμβούλιο εξέτασε τα οικονομικά του ναού και βασιζόμενο επιπλέον στις υποσχέσεις πολλών ενοριτών αγιογράφηση συνεχιστεί, αποφάσισε τη συνέχιση του έργου. Ο Κόντογλου συμφώνησε την ίδια ημέρα να συνεχίσει την αγιογράφηση του υπόλοιπου –κενού- μέρους του ναού αντί 450.000δρχ/ τ.μ. (σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια). «(…)Επίσης δεν θα στενοχωρήσει (σ.σ ο Κόντογλου) το συμβούλιον δια χρήματα έναντι της εργασίας του, αλλά εφ’ όσον το ταμείον θα έχει χρήματα τότε θα δίδη έναντι της εργασίας του».
18.12.1961, πρ.108, ψηφιδωτά, 109- ανάληψη Εξουσιοδοτείται ο ταμίας Παναγ.Νικολ.Στάμου να παραλάβει από την τράπεζα της Ελλάδος επιταγή 11.705δρχ με σκοπό τον εκτελωνισμό του ψηφιδωτού από το τελωνείο Πειραιά.
Φωτοαντίγραφο προσχεδίου Φ. Κόντογλου.
04.07.1965, πρ.127, αγιογράφηση παντοκράτορα. Αγιογράφηση παντοκράτορα στο θόλο και πέριξ αυτού (αγίων και μιας αψίδας). Ο παντοκράτορας να ζωγραφιστεί σύμφωνα με τη βυζαντινή μέθοδο (όπως και ο υπόλοιπος ναός). Είναι επιθυμία ευσεβών ενοριτών: Δημ.Σιδέρης (φαρμακοποιός και κτηματίας), παναγ.Χούντας (μεγαλοκτηματίας), Μιχ.Παπαμιχάλης (κτηματίας). Προσφέρουν για το συγκεκριμένο σκοπό 50.000δρχ. Το έργο ανατίθεται στον Μπρούσαλη.
Εκτέλεση αγιογραφιών τρούλου, αγιογράφηση παντοκράτορας 1965
Εκτέλεση αγιογραφιών τρούλου, αγιογράφηση παντοκράτορας 1965
Φωτοαντίγραφο προσχεδίου Φ. Κόντογλου.
Φωτοαντίγραφο προσχεδίου Φ. Κόντογλου.
Έκθεσις εκτελεσθησομένης εργασίας διά την αγιογράφησιν Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας. 4-6-1950. Αφορά την αγιογράφηση των σταυροθολίων κάτω από τον γυναικωνίτη. Αρχείο Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Αίτηση Φ. Κόντογλου προς την Επισκοπή Αττικής και Μεγαρίδος προς έκκριση της δαπάνης της αγιογράφησης. 14-5-1946. Αρχείο Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Πρόχειρο σημείωμα Φ. Κόντογλου. Αρχείο Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.